Фондация "Слънце за децата ни"

За нас

За фондация Слънце за децата ни

 ФОНДАЦИЯ “СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ”

Регистрация - на основание чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; регистрирана по Фирмено дело № 3537/2003 г. по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение.

 Правно-организационна форма - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.  Вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза при Министерство на правосъдието под № 20031002045 от 26.07.2005 г. Седалище и адрес на управление на фондацията е в гр. София, ул. ”Цар Асен” № 4, ет.2.

 ФОНДАЦИЯ “СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ” е акредитирана от Министерството на правосъдието на Република България за посредничество при международни осиновявания с РАЗРЕШЕНИЕ № 103/15.03.2010 г. и РАЗРЕШЕНИЕ №141/11.05.2015 г.  и РЕШЕНИЕ за страните: ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, КИПЪР, ГЪРЦИЯ, САЩ, ШВЕЦИЯ,БЕЛГИЯ

УПРАВИТЕЛ:

адвокат ТАНЯ НАЙДЕНОВА