Етични принципи и правила на поведение

Етични принципи и правила на поведение

при осъществяване на посредничеството

при международни осиновявания,

задължителни за членовете и лицата,

които работят във Фондация „Слънце за децата ни”

 

 

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Тези правила определят етичните правила за поведение на членовете и лицата, които работят във Фондация „Слънце за децата ни”/Фондацията/.

2. Основната цел на тези правила е очертаване на моралните отговорности  на работещите във Фондацията, основните ценности и принципи, които работещите във Фондацията следва да знаят и спазват в своята работа, както и етично поведение в практическата им работа във Фондацията.

3. Правилата за поведение  имат задължителен характер и всеки  от членовете и лицата, които работят във Фондацията  са длъжни да ги спазват.

 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

1. Всички  членове  и лица, които работят във Фондацията, са длъжни :

- Да притежават личностни, морални и социални качества, подготовка и опит в областта на услугите свързани с посредничеството при международни осиновявания на деца;

-  Да не работят в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип за деца или в териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане.

- При осъществяване на дейността си във Фондацията да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и да  дължат лоялност и уважение към клиентите.

- Да осигуряват конфенденциалност на информацията, станала им известна при или по повод на дейността, която осъществяват или са осъществявали в Фондацията.

- Да спазват  професионална тайна, свързана с дейността им във Фондацията. При прекратяване на участието си във Фондацията, не се освобождават от задължението  да спазват професионалната тайна, свързана с дейността им във Фондацията.

- Да работят за утвърждаване авторитета на Фондацията.

2.Членовете и лицата, които работят във Фондацията следва даподдържат висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатяват знанията и уменията си, своевременно да се информиратза промените в нормативната база, свързана с дейността на Фондацията.

 

ІІІ. ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

 

1. Членовете и лицата, които работят във Фондацията в поведението си следва да се ръководят от следните принципи:

Законност– спазване на международно правните актове, законите и подзаконовите нормативни актове;

Почтеност – изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност;

Лоялност –   да имат честно, коректно и отговорно поведение;

Безпристрастност–  да не допускат техните действия да се ръководят от лични пристрастия;

Отговорност – да се ръководят от отговорностите и важността на поетите функции, които изпълняват.

Забрана за дискриминация-  Във всичките си дейности  не могат да осъществяват дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

ІV. ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОВЕДЕНИЕ

 

1. В своята дейност членовете и лицата, които работят във Фондацията се ръководят единствено от закона с цел максимална защита интересите на осиновявания и кандидат осиновителите.

По отношение на децата :

            - Да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

            - Да разбират и уважават уникалността   на всяко дете.

            - Да се съобразяват със специфичната уязвимост на всяко дете.

            - Да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

            - Да работят в най-добрия интерес на детето.

По отношение на кандидат осиновителите :

            - Да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения;

            - Да информират семейството за всичко, отнасящи се до детето.

            - Да информират семейството за начина, по който се отглежда и възпитава  детето.

            - Да не използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване.

По отношение на други акредитирани за международно осиновяване организации:

            - Да  изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

            - Да обменят информация и ресурси, които имат отношение към благополучието  и закрилата на правата на детето.

            - Да работят за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет.

По отношение на обществото:

            - Да работят за  повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

            - Да работят за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействия между професиите, които има отношение към благополучието на децата и семейството.

            - Да работят за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

            - Да работят за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата.

2.При  конфликт между интересите на детето и кандидат-осиновителите  да работят в интерес на детето, при коректно и пълно информиране на осиновителите за върховенството на интереса на детето.

3.Членовете и лицата, които работят във Фондацията, са длъжни да  съдействат и подпомагат органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия.

4. Членовете и лицата, които работят във Фондацията следва да работят за подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между държавните институции и неправителствените организации, имащи отношение към осиновителната процедура.

5. Да изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност, към колегите си от Фондацията, както и към други неправителствени организации и държавни и общински служби. Да не накърняват личното им достойнство, да не причиняват конфликти и не нарушават техните права и законни интереси.

6. Да не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и морала.

7. Да не допускат да бъдат поставени във финансова или друга зависимост, която да повлияе върху професионалното, безпристрастно и непредубедено изпълнение на служебните им задължения.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

         

           Настоящите етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, задължителни за членовете и лицата, които работят във фондация „Слънце на децата ни”, са приети на заседание на Ръководстовото на Фондация „Слънце за децата ни” на 19.12.2014 год.

 

Вие сте тук:Начало За нас Етични принципи и правила