Осиновителен процес

Хагска конвенция 

България е страна по Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания, която гарантира, че осиновяването е извършено в най-добрия интерес на детето при съблюдаване на неговите основни права. 

 

Централен орган

Централният орган на България по Хагската конвенция е Министерство на правосъдието,което осъществява всички дейности, свързани с международните осиновявания, като приемане на молби на кандидат-осиновители, водене на регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от чужди граждани и регистъра на кандидат осиновителите, изготвяне на проекти на писмени съгласия на министъра на правосъдието за осиновяване и др. 

 

При Министерство на правосъдието е създаден Съвет по международно осиновяване, който има важни консултативни правомощия във връзка с международното осиновяване.  Съветът по международно осиновяване е постоянно действащ орган, който заседава ежеседмично и сред основните му функции е отправянето на предложение пред министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ за дете. 

 

Акредитирани организации 

Българското законодателство изисква дейностите свързани с посредничество по международни осиновявания да се извършват от организации, акредитирани от Министерство на правосъдието и регистрирани в публичния регистър на Министерство на правосъдието.   В този смисъл, за да могат да осиновят от България, осиновяващите трябва да упълномощят българска акредитирана организация.

Вие сте тук:Начало За осиновяването Осиновителен процес