За осиновяването

Осиновяване на лице с обичайно местопребиваване в България, се допуска съгласно разпоредбите на Семейния кодекс. Когато осиновяваното лице е български гражданин с обичайно местопребиваване в България, се иска съгласие на министъра на правосъдието и осиновяването се извършва от Софийския градски съд.


Само дете с обичайно местопребиваване в България, което е вписано в регистъра на Министерство на правосъдието, може да бъде осиновено от лице с обичайно пребиваване в чужбина, представило разрешение за осиновяване на дете, съгласно закона по обичайното си местопребиваване и вписан в регистъра на Министерство на правосъдието.

 

Изисквания към кандидат-осиновителите:

 

Да имат право да осиновяват съгласно отечествения си закон;

Да не страдат от тежки хронически и заразни венерически болести, туберкулоза,  СПИН и други застрашаващи живота им заболявания; 

Да не са лишени или лишавани от родителски права; 

Да не са осъждани; 

Може да осиновява едно лице без брак или две лица – само ако са законни съпрузи;

Да представят всички необходими документи , изискващи се съгласно българското законодателство;

Да бъде вписано в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване;

Изисква се минимална 15-годишна разлика между осиновяващия и осиновяваното дете. При осиновяване от съпрузи поне единият трябва да отговаря на това ограничение. 

 

Вие сте тук:Начало За осиновяването