Фондация "Слънце за децата ни"

Политика за защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни Фондация „Слънце за децата ни“, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относноАдминистратора на лични данни

Наименование Фондация „Слънце за децата ни“

 1. ЕИК/БУЛСТАТ :131085747
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Асен“, № 4, ет. 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Цар Асен“, № 4, ет. 2
 4. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 5. Телефон.:  02/9861409
 6. Наименование на длъжностното лице по защита на личните данни: Стоянка Кирилова Стоянова
 7. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Цар Асен“, № 4, ет. 2
 8. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 9. Телефон.: 02/9861409

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Фондация „Слънце за децата ни“  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни. Цели и принципи.

Чл. 1.(1) Фондация „Слънце за децата ни“  събира и обработвалични данни, които Вие ни предоставяте по повод посредническата нидейност в процедурите по международно осиновяване, с оглед:

•        Предоставяне на конкретна информация във връзка с Ваше запитване

•        Подготовка на договори и изпълнениена услуга по договора.

•        Подготовка и обработка на данните, съдържащи се в досието Ви, с цел представяне в Министерство на правосъдието на изчерпателна информация относно разрешението Виза осиновяване на дете – български гражданиниотносно Ваши конкретни характеристики в тази връзка

•        Изпълнение на  нормативните изисквания на Семейния кодекс; Наредба № 2/24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации; Наредба № 3/24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието; Конвенцията за  защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29.05.1995 г., ратифицирана от Република България.

•        Използване на събраните данни с оглед реализирането на процедурата по международно осиновяване, включително процесуалното представителство, както и осъществяване на следосиновително наблюдение в двегодишен срок, считано от приключване на процедурата по осиновяване с влязло в сила съдебно решение.

•        Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството и други относими нормативни актове.

•        Изпълнение на  всички дейности, свързани със съществуването, изменението и прекратяването на договорните правоотношения

•        Установяване на връзка  по телефон, адрес и/или електронна поща, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията по сключените съсФондацията договори.

(2)Фондация „Слънце за децата ни“  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Фондация „Слънце за децата ни“?

Чл. 2. (1)Фондация „Слънце за децата ни“  събира, обработва и съхраняваследните видове лични данни на своите клиенти:

1. Относно физическата идентичност: имена, личен (персонален) номер, паспортни данни, адрес, месторождение, телефони за връзка и др;

2. Относно психическата идентичност – и по-конкретно относно психично здраве;

3. Относно психологическата идентичност – документи относно психичното им здраве;

4. Относно икономическата идентичност – и по-конкретно: данни за имотното състояние;

5. Относно културната идентичност – интереси, хоби и др. дейности в свободното време;

6. Относно семейната идентичност: семейно положение (наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца и др.);

7. Относно образованието – вид на образованието, допълнителна квалификация и др.;

8. Относно трудовата дейност – професионална биография, данни от трудовата книжка и др.;

9. Относно гражданско-правния статус на лицата: свидетелство за съдимост, данни за родителските им права и др.

10. Телефони за връзка, ел. поща за установяване на контакт.

(2)Фондация „Слънце за децата ни“не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 3. Събраните лични данни за вас се съхраняват 5 години от приключване на съдебното дело и получаването на 4-те осиновителни доклада в съответствие с принципа на добрата съдебна практика.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 4. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фондация „Слънце за децата ни“за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на онлайн формуляр или чрез искане в свободен текст, стига това да не противоречи към дадения момент на действащата нормативна база регламентираща дейността по осиновяването.

Право на достъп

Чл. 5. (1) Вие имате право да изискате и получите от Фондация „Слънце за децата ни“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2)Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3)Фондация „Слънце за децата ни“ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Чл. 6.Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Фондация „Слънце за децата ни“

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 

Чл. 7.(1)Вие имате правото да поискате от Фондация „Слънце за децата ни“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Фондация „Слънце за децата ни“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фондация „Слънце за децата ни“;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2)Фондация „Слънце за децата ни“ не е длъжнада изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3)За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Фондация „Слънце за децата ни“, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация

(4)Фондация „Слънце за децата ни“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 8. Вие имате право да изискате от Фондация „Слънце за децата ни“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Фондация „Слънце за децата ни“ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Фондация „Слънце за децата ни“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Фондация „Слънце за децата ни“ имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на получаване на информация

Чл. 9. Вие можете да поискате от Фондация „Слънце за децата ни“ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Фондация „Слънце за децата ни“ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Фондация „Слънце за децата ни“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 11. (1) Ако Фондация „Слънце за децата ни“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Фондация „Слънце за децата ни“ не е длъжнада Ви уведомява, ако:

 • е предприелаподходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взелавпоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 12. Администраторът подава данни към държавни органи като Министерство на правосъдието – Централен орган по смисъла на чл.6 от Хагската Конвенция, съд, следствие, прокуратура, както и други ревизиращи органи – при изискване на данните по надлежния ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.

Други разпоредби

Чл. 13. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл.14. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 15. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Вие сте тук:Начало Фондация Слънце за децата ни Политика за защита на личните данни