Фондация "Слънце за децата ни"

Основни цели

1. Взаимодействие с държавни и общински органи; неправителствени организации, физически и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на децата; включително и специална закрила в съответствие с действащото законодателство на Р. България и ратифицираните конвенции, уреждащи защитата на правата на децата; 

2. Отделяне на специално внимание и конкретна правна, социална и материална подкрепа на: самотни деца без родители - сираци; лишени от родителски грижи и семейна среда деца; деца страдащи от физическа или умствена изостаналост или увреждания, тяхното подпомагане с лечение и подобряване начина им на живот.

3. Преодоляване на социалната изолация на деца в неравностойно социално положение, тяхната интеграция в обществото, чрез намиране на най-подходящо постоянно семейство, с оглед благополучието им и тяхното формиране като пълноценни личности.

Етапи на процедурата

1. Първият етап се състои във вписване на кандидат-осиновителя (ако става дума за проект за осиновяване от един родител) или на всеки един от кандидат-осиновителите (ако става дума за проект за осиновяване от двама родители) в Регистъра на Министерство на правосъдието на Република България.

 

2. Съветът по международни осиновявания взема решение и прави предложение до Министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ, с обичайно местопребиваване в чужбина. Министърът на правосъдието дава съгласието си за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в България от осиновителя, съгласно предложението на Съвета по международни осиновявания.

 

Критерии на Съвета по международни осиновявания за определяне на подходящ осиновяващ:

Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“ извършва проучване на детето и осиновяващите във връзка с конкретното осиновяване, съставя доклади и ги представя на Съвета по международни осиновявания за обсъждане и взимане на решение.


В срок от 60 дни от вписването на децата в Регистъра на децата, подлежащи на осиновяване от лица с обичайно местопребиваване в чужбина, Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите за определяне на подходящ осиновяващ, съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето.  Досиетата на децата се разглеждат от Съвета по реда на вписването им и се съпоставят с данните на осиновяващите и условията, съдържащи се в одобренията им за осиновяване на дете. За определяне на осиновяващ Съветът обсъжда всички подходящи кандидатури. При вземане на решението за определяне на подходящ осиновяващ Съветът се ръководи и от възможностите на осиновяващите да осигурят на детето физическо, психическо и социално благополучие, както и от информацията за личността на осиновяващия и другите обстоятелства от значение за осиновяването. Преценката се извършва предимно въз основа на докладите за осиновяващите, изготвени от съответните компетентни органи.
Решението на Съвета съдържа данни за детето и осиновяващите, както и кратки мотиви за направения избор.

 

Условия по отношение на осиновяващите:

ВЪЗРАСТОВА РАЗЛИКА – разликата във възрастта между осиновяващ и осиновяван не следва да надвишава 50 години по отношение на по-младия и 55 години по отношение на по-възрастния при осиновяване от съпрузи. При осиновяване от едно лице се съобразява по-ниската възрастова разлика.

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ - в съответствие с българския Семеен кодекс осиновяващите следва да са сключили брак – не е допустимо осиновяване при режим на съжителство / регистрирано или нерегистрирано/. Може да осиновява и само лице.

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ - осиновяващите следва да бъдат в добро физическо и психическо здраве и да не страдат от заболявания, които могат да застрашат живота и здравето на детето, както и такива, които биха били пречка за адекватното задоволяване на потребностите на съответното дете.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ – осиновяващите следва да бъдат със социално – икономическо положение, съответстващо на средното за страната по обичайното им местопребиваване.

Лице с обичайно местопребиваване в чужбина може да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България, ако е вписан в Регистъра на осиновяващите с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване. Този регистър се води от Министерство на правосъдието.

 

Изисквания по отношение на осиновявания:

Подлежи на осиновяване:

Дете, настанено в специализирана институция, с дадено съгласие от родителите му за пълно осиновяване или чиито родители са неизвестни;

Дете, отглеждано в специализирана институция и непотърсено шест месеца след изтичането на срока, за който е настанено;

Дете, настанено в специализирана институция, на възраст от 1 до 18 години. Молбите за осиновяване на по-голямо дете или със специални нужди се разглеждат приоритетно;

Братя и сестри, вписани едновременно в регистъра, които не могат да бъдат разделени, освен ако са изчерпани всички възможности да бъдат осиновени заедно;

Дете, навършило 14 години, като за да се допусне осиновяването детето трябва да даде съгласието си пред съда.

Дете с обичайно местопребиваване в Република България може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, когато са изчерпани възможностите за осиновяването му в страната и то е вписано в регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване, воден от Министерство на правосъдието.

 

3. Определяне на подходящ осиновяващ, с обичайно местопребиваване в чужбина, за осиновяване на конкретно дете.

Издава се удостоверението за даване ход на процедурата за осиновяване на конкретно дете, издадено от Министерство на правосъдието във връзка с предложението на Съвета по международни осиновявания, заедно с доклад за детето, придружен с фотоснимка на детето в цял ръст, съставен от Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“ към Министерство на правосъдието.

 

4. Осиновяващият трябва да пристигне в България, за да осъществи контакт с детето, като минималната продължителност на този контакт е 5 работни дни. В двумесечен срок от получаване на предложението за дете, осиновяващият трябва да изрази писменото си съгласие или отказ за осиновяването на конкретното дете.  Асоциацията осигурява връзката между Министерство на правосъдието и осиновяващия и извършва посредническа дейност при : организиране и установяване на личния контакт между осиновяващия и детето за срок не по-малък от 5 дни,  подготовка на необходимите документи, подаване на набора документи, заедно с писмената молба на осиновяващия към Министерство на правосъдието, която включва името, което детето ще носи след осиновяването. В двумесечен срок от получаване на доклада за детето, асоциацията изпраща на Министерство на правосъдието уведомление за съгласие или несъгласие за продължаване на процедурата по осиновяване на конкретното дете.

 

5. В случай на съгласие, процедурата продължава с изричното съгласие на Министъра на правосъдието, като документите се изпращат в Софийски градски съд. 

 

6. В 14-дневен срок от постъпване на преписката в съда се насрочва открито заседание при закрити врата. Съдът се произнася с мотивирано решение, което обявява в съдебното заседание.

Асоциацията осигурява процесуалното представителство на осиновяващия пред съда. Решението влиза в сила след изтичане на 7-дневен срок, считано от датата на произнасянето му.
Решението, произнесено от Софийски градски съд, е съдебно решение със следните правни последици:

Прекъсване на родствените връзки между детето и семейството му по произход;
Създаване на родствена връзка между детето и осиновителите;

Решението е окончателно.

 

7. Асоциацията подготвя необходимите документи и извършва всички действия свързани с:

предаване на съдебното решение в Министерство на правосъдието;
получаване на удостоверение за съответствие по чл. 23, ал. 1 от Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване;

издаване на нов акт за раждане на детето;

получаване на задграничен паспорт на детето.

 

8. Заминаване на детето за приемната държава

Осиновителят пристига в Република България. Той взима детето от съответната институция, в която то е настанено. Тези действия се организират и координират от асоциацията. Задължително условие за започване на процедурата по издаване на паспорт на детето е явяването на осиновителя, детето и представител на асоциацията в полицейската служба.  Паспортът се издава в срок от три работни дни, считано от датата на явяване в полицията. Детето и осиновителят трябва да останат в България през този тридневен период, за да получат паспорта на детето, след което детето и осиновителят могат да напуснат страната.


Следва да бъдат предвидени два престоя в България :

- за осъществяване на първи контакт с детето – за най-малко 5 дни, като първият ден на срещата с детето трябва да е работен ден; 

- за уреждане на формалностите по заминаване на детето за приемната държава, необходими са до 5 работни дни. 

Дейност

Фондация „СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ” има организация и ред за обслужване на кандидат-осиновителите с местопребиваване в чужда държава за осиновяване на дете – български гражданин както следва:

• Да информира кандидат-осиновителите за документите, които трябва да изготвят и предоставят и за сроковете, в които това следва да стане;

• Да получава, съхранява, превежда и легализира документите, изпратени й от кандидат-осиновителите, да ги подава и завежда в Министерството на Правосъдието;

• Да предоставя редовно на кандидат-осиновителите информация за хода на тяхната осиновителна процедура,

• Да предостави на кандидат-осиновителите изготвения от Министерството на Правосъдието доклад относно личните данни, здравословното състояние, социалния статус и всякаква друга получена информация за предложеното им за осиновяване дете;

• Да посредничи при установяването на контакт между кандидат-осиновителите и предложеното за осиновяване дете и им оказва всякаква подкрепа по време на престоя им в България;

• При необходимост и желание от страна на кандидат-осиновителите да осигури консултации с необходимите квалифицирани специалисти – лекар, психолог, педагог;

• Да осигури на кандидат-осиновителите процесуално представителство пред Софийски градски съд;

• Да осигури всички необходими документи за напускане от детето на пределите на Република България – съдебно решение, акт за раждане и паспорт, издадени от българските власти;

• Да представя в Министерството на Правосъдието четири следосиновителни доклада за осиновеното дете – по един доклад на всеки шест месеца в продължение на първите две години след осиновяването.

    

За осиновяването

Осиновяване на лице с обичайно местопребиваване в България, се допуска съгласно разпоредбите на Семейния кодекс. Когато осиновяваното лице е български гражданин с обичайно местопребиваване в България, се иска съгласие на министъра на правосъдието и осиновяването се извършва от Софийския градски съд.


Само дете с обичайно местопребиваване в България, което е вписано в регистъра на Министерство на правосъдието, може да бъде осиновено от лице с обичайно пребиваване в чужбина, представило разрешение за осиновяване на дете, съгласно закона по обичайното си местопребиваване и вписан в регистъра на Министерство на правосъдието.

 

Изисквания към кандидат-осиновителите:

 

Да имат право да осиновяват съгласно отечествения си закон;

Да не страдат от тежки хронически и заразни венерически болести, туберкулоза,  СПИН и други застрашаващи живота им заболявания; 

Да не са лишени или лишавани от родителски права; 

Да не са осъждани; 

Може да осиновява едно лице без брак или две лица – само ако са законни съпрузи;

Да представят всички необходими документи , изискващи се съгласно българското законодателство;

Да бъде вписано в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване;

Изисква се минимална 15-годишна разлика между осиновяващия и осиновяваното дете. При осиновяване от съпрузи поне единият трябва да отговаря на това ограничение. 

 

Вие сте тук:Начало Фондация Слънце за децата ни