Фондация "Слънце за децата ни"

За осиновяването

Осиновяване на лице с обичайно местопребиваване в България, се допуска съгласно разпоредбите на Семейния кодекс. Когато осиновяваното лице е български гражданин с обичайно местопребиваване в България, се иска съгласие на министъра на правосъдието и осиновяването се извършва от Софийския градски съд.


Само дете с обичайно местопребиваване в България, което е вписано в регистъра на Министерство на правосъдието, може да бъде осиновено от лице с обичайно пребиваване в чужбина, представило разрешение за осиновяване на дете, съгласно закона по обичайното си местопребиваване и вписан в регистъра на Министерство на правосъдието.

 

Изисквания към кандидат-осиновителите:

 

Да имат право да осиновяват съгласно отечествения си закон;

Да не страдат от тежки хронически и заразни венерически болести, туберкулоза,  СПИН и други застрашаващи живота им заболявания; 

Да не са лишени или лишавани от родителски права; 

Да не са осъждани; 

Може да осиновява едно лице без брак или две лица – само ако са законни съпрузи;

Да представят всички необходими документи , изискващи се съгласно българското законодателство;

Да бъде вписано в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване;

Изисква се минимална 15-годишна разлика между осиновяващия и осиновяваното дете. При осиновяване от съпрузи поне единият трябва да отговаря на това ограничение. 

 

Осиновителен процес

Хагска конвенция 

България е страна по Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания, която гарантира, че осиновяването е извършено в най-добрия интерес на детето при съблюдаване на неговите основни права. 

 

Централен орган

Централният орган на България по Хагската конвенция е Министерство на правосъдието,което осъществява всички дейности, свързани с международните осиновявания, като приемане на молби на кандидат-осиновители, водене на регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от чужди граждани и регистъра на кандидат осиновителите, изготвяне на проекти на писмени съгласия на министъра на правосъдието за осиновяване и др. 

 

При Министерство на правосъдието е създаден Съвет по международно осиновяване, който има важни консултативни правомощия във връзка с международното осиновяване.  Съветът по международно осиновяване е постоянно действащ орган, който заседава ежеседмично и сред основните му функции е отправянето на предложение пред министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ за дете. 

 

Акредитирани организации 

Българското законодателство изисква дейностите свързани с посредничество по международни осиновявания да се извършват от организации, акредитирани от Министерство на правосъдието и регистрирани в публичния регистър на Министерство на правосъдието.   В този смисъл, за да могат да осиновят от България, осиновяващите трябва да упълномощят българска акредитирана организация.

Често задавани въпроси

 

            1. Кой може да осинови ?

- Семейни двойки или самотни родители. Няма изискване за продължителност на брака или предишни разводи.  

 

            2. Възможно ли е да предприемем директно действия за осиновяване в България?

     - Това е абсолютно забранено (и е нарушаване на закона)!

 

            3. Колко време ще чакаме да осиновим?

Периодът на чакане е динамичен и варира. Той зависи от броя на децата и броя на регистрираните осиновяващи, както и от готовността на осиновяващите да осиновят дете със специални нужди или дете на по-висока възраст.  

 

            4. Кой подбира и прави предложение за детето което искаме да осиновим?

- Министерство на правосъдието отправя предложението за осиновяване ръководено от интереса на детето и от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие.  

 

            5. Какво ще се случи ако откажем предложението ?

- Осиновителите могат да запазят регистрационния си номер, в случай на отказ, ако се окаже, че детето е със специални нужди, за които те не са били информирани предварително и не са изрично заявили, че могат да приемат. В случаите на отказ, Съветът по международни осиновявания предлага детето за осиновяване на други кандидат-осиновители.    

 

            6. Кога трябва да пътуваме до България и колко време трябва да останем ?

 

- Необходими са две пътувания до България. Първото пътуване е след приемане на предложението за осиновяване и е с продължителност от 5  дни. По време на първото пътуване кандидат-осиновителите се срещат с детето и установяват контакт с него, в населеното място, където е институцията в която е детето. При второто пътуване, семейството поема попечителство над детето и след получаване на паспорта и визата (ако е необходима) може да отпътува от България.

 

            7. Ще имаме ли преводач ?

- Всяко семейство се обслужва с цялото внимание, отговорност и грижливост от специалистите, работещи във Фондация “Слънце за децата ни”, в това число и преводач придружител на съответния език за времето на целия престой на семейството.

 

            8. Когато отиваме да вземем детето от дома, в който е настанено, трябва ли да му носим дрехи и обувки ?

- Да, желателно е. Разбира се, детето ще бъде облечено и обуто, но ще напусне дома с дрехите и обувките, които ще му занесете. Трябва да предвидите няколко чифта дрехи и обувки, които детето ще носи до отпътуването си от България.  Хубаво е дрехите, които са от Дома да бъдат оставени за другите деца.

Необходими документи

1. Разрешение за осиновяване на дете съгласно закона по обичайното местопребиваване на осиновителите.

2. Документ, удостоверяващ, че осиновяващите не са лишени и не са лишавани от родителски права, издаден от компетентен орган на държавата по обичайно местопребиваване на  осиновяващите.

3. Социален доклад за осиновяващите, съдържащ и данни за членовете на семейство им, включително и за здравословното им състояние.

4. Документ за здравословното състояние на осиновяващите, който да отразява физическото и психическото здраве на осиновяващите, липсата на тежки хронични, заразни и венерически болести, СПИН, туберкулоза и други такива, застрашаващи живота им.

5. Документ за съдимост на осиновяващите.

6. Удостоверение за сключен брак или акт за раждане на сам осиновител;

7. Кратко описание на осиновяващите – лични данни, националност и гражданство, копие от документ за самоличност – лична карта, или паспорт.

8. Пълномощно от осиновяващите за Фондация “Слънце за децата ни”да ги представлява и им посредничи при осъществяване на дейността по осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в България.

9. Подписан договор между осиновяващите и Фондация “Слънце за децата ни”.

 Бланки на медицински свидетелства

Таблица за разходите, свързани с международното осиновяване

 

Вие сте тук:Начало Фондация Слънце за децата ни